Kişisel Öz    Özgeçmiş    Etkinlikler   Medya    Gazete    Dergi    Bilimsel Makaleler   Kitaplar    Akademik   Ödüller   İletişim  

 

 

Bilimsel Makaleler    

                     

 

       
 

NO

 31

 

 

BAŞLIK

Organizational Agility, Competitive Capabilities, and the Performance of Health Care Organizations During the Covid-19 Pandemic

 

 

YAZARLAR

Dr. Gözde MERT ve  Dr. Bülent AKKAYA

 

 

YIL

2022

 
 

ALAN

Management

 
 

YAYINLANMA

 

Central Europen Management Journal

https://journals.kozminski.edu.pl/pub/7012

 
 

 

 

      

 
 

Abstract:

 

Purpose: Managers of healthcare organizations must be much more dynamic and agile to survive in a competitive environment. Administrators, managers, and leaders in healthcare organizations must meet both patients’ and staff’s needs, expectations, and requests at the maximum level in order to create organizational agility. What counts among these responsibilities is the use of operational competitive capabilities at the highest level and being organizationally agile? In this context, this study determines the relationship between the operational competitive capabilities of healthcare organizations and organizational agility and examines the mediating role of organizational agility between operational competitive capabilities and organizational performance in healthcare organizations in Turkey.
Methodology:
The data was collected from the 220 managers of health organizations in Turkey through questionnaires, which were analyzed with the SPSS 26 and AMOS 26 programs.
Results:
The findings revealed a positive relationship between operational competitive capabilities of managers and between organizational agility and organizational agility, which have a full mediating role between operational competitive capabilities and organizational performance in healthcare organizations.

Conclusion: Today’s healthcare organizations’ managers face such important problems and unexpected developments as adapting to a rapidly changing environment and struggles to avoid uncertainty. Therefore, the managers must use their operational competitive capabilities at the highest level and be organizationally agile to maximize their organizations’ performance and survive in this highly competitive environment.

 
       
 

NO

 30

 

 

BAŞLIK

Pandemi Döneminde Sağlık Sektöründe Çalışanların Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Duygusal Zekâ Üzerindeki Etkisi

 

 

YAZARLAR

Dr. Gözde MERT ve  Aysun ÖZTEKİN 

 

 

YIL

2022

 
 

ALAN

Management

 
 

YAYINLANMA

 

Abant Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:22 Sayı:1 2022 Sayfa 227-242,  31.03.2022

https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbi/issue/68829/1020277

 
 

 

 

      

 
 

ÖZ

Sağlık sektörü teknolojik gelişmelerden etkilenen ve emek yoğun bir sektör olma özelliği taşımaktadır. Sağlık sektörü, diğer sektörlere göre zaman baskısının daha yoğun olduğu ve iş görenlerin düşük hata toleransları içinde çalışmak zorunda kaldığı bir alandır. Özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarının iş yükünün ağırlaşması, hastalığa yakalanma ve aile bireylerine bulaştırma kaynağı olmaları gibi birçok risk altında çalışmak durumunda kalmaları mesleki tükenmişlik düzeylerinde olumsuzluk yaratmış ve çalışanların kendi duygu ve düşüncelerini yönetmelerinde zorluklar yaşanmıştır. Bu çalışmanın amacı pandemi döneminde sağlık çalışanlarının mesleki tükenmişlik ve duygusal zekâ düzeyini belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisinin tespiti için korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Buna göre sağlık çalışanlarında mesleki tükenmişlik ile duygusal zekâ arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Abstract:

The health sector is a labor-intensive sector that is affected by technological developments. It can be stated that the health sector, when compared to other sectors, is under intense time pressure and employees have to work within low error tolerances. Especially during the pandemic period, the heavy workload of healthcare professionals, the fact that they had to work under many risks, such as getting sick and being a source of infection to family members, created negativity in the levels of professional burnout, and it was difficult for employees to manage their own emotions and thoughts. The aim of this study is to determine the occupational burnout and emotional intelligence levels of health workers during the pandemic period, and to examine the relationship between them. For this purpose, correlation and regression analyzes were applied to determine the cause-effect relationship between the variables. Accordingly, it was determined that there is a significant and negative relationship between occupational burnout and emotional intelligence in healthcare workers.

 
       
 

NO

 29

 

 

BAŞLIK

Organizational Agility and Innovation Process of Organizations

 

 

YAZARLAR

Dr. Bülent AKKAYA, Asst. Prof. Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

2021

 
 

ALAN

Management

 
 

YAYINLANMA

 

6 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress (16-18 September 2021, Bosnia Herzegovina) sunulmuş ve kongre kitabı, s247 yer almıştır.

 
 

 

 

      

 
 

ABSTRACT

Today's business environments are described as very highly competitive and dynamic. To be successful in these uncertain environments, service organizations must be agile in order to change their strategies and actions. Innovation allows companies to be more agile and improves agility. Therefore, the aim of this study is to link the organizational agility and innovation of service organization in Turkey. The literature showed that there is a link between organizational agility and innovation process. We also found that organization with higher innovation capacity are better able to enhance organizational agility. This study enables managers to make faster decisions, and constant monitoring of readiness variables would be more useful to enhance service quality and innovation process in organizations that makes the organization more agile.

 
       
 

NO

 28

 

 

BAŞLIK

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Örgütsel Stres İlişkisinin Havayolu Uçuş Ekibi Kapsamında İncelenmesi

(Investigation of The Relationship Between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Stress for Airline Flight Crew)

 

 

YAZARLAR

Dr.Gözde MERT  Doç.Dr.Vildan DURMAZ   Dr.Berk KÜÇÜKALTAN

 

 

YIL

2020

 
 

ALAN

Marketing Management

 
 

YAYINLANMA

 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:29 Sayı:3 2020 Sayfa 279-297

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/928367

 
 

 

 

      

 
 

ÖZET

Havayolu taşımacılığı tüm dünyada giderek artan talep karşısında gelişimini ve değişimini sürdürmektedir. Değişen iş modelleri, ekonomik ve yasal düzenlemelerde yaşanan değişimler ülkemizde havayolu işletmelerini taşımacılık sektöründeki diğer operasyonel rakiplerine karşı avantajlı konuma getirmektedir. Bunların yanı sıra, havayolu sektöründeki firmalar için sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla müşterilere verdiği değer kadar insan kaynağına da önem vermeleri gerektiği ortadadır. Ancak insan kaynağının artan önemine rağmen, iş stresinin ve emeğin yoğun olduğu havayolu sektöründe iş gücü devir oranının yüksek olması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu soruna çözüm olarak, personelin örgüte bağlılığını artırmak için, örgüt içi stresi azaltarak gönüllülük esasına dayanan örgütsel vatandaşlık davranışının (ÖVD) sergilenmesi ile hedeflenen örgütsel etkinliğe ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla, bu çalışma, havayolu uçuş ekibinin karşılaştığı örgütsel stres ile sergilediği ÖVD arasındaki ilişkiyi ampirik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla, çalışmada örgütsel stres ve ÖVD kavramları öncelikle ele alınmış, akabinde mevcut yazın havayolu uçuş ekibi açısından değerlendirilmiştir. Belirlenen amaç doğrultusunda, 645 katılımcının yer aldığı araştırma verileri Türkiye bağlamında incelenmiş ve neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla da basit doğrusal korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel stresin, ÖVD’yi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmış, böylelikle iki kavramın bahsedilen kapsamda incelenmesinde yetersiz kalan literatüre anlamlı düzeyde katkı sağlanmıştır.


ABSTRACT

Air transport continues to change and develop in the face of a growing demand in all over the world. Besides, changes in business models and in economic and legal regulations make airline companies advantageous in Turkey over other operational competitors in the transportation sector. Moreover, for the companies in the airline industry, it is imperative to give importance to human resources as much as the value they give to their customers in order to achieve sustainable competitive advantage. Yet, despite the increasing importance of human resources, one of the major problems occurring in the airline sector, which is labor- and stress-intensive, is the high turnover rate. As a solution to this problem, in order to increase the commitment of the personnel to the organization, it is possible to achieve the targeted organizational efficiency by reducing the stress within the organization while exhibiting the voluntary-based organizational citizenship behavior. Accordingly, this study aims at empirically analyzing the relationship between the organizational stress experienced by airline flight crew and their organizational citizenship behavior. For this purpose, the concepts of organizational stress and organizational citizenship behavior are initially explored in this study and, then, the extant literature is reviewed in terms of the airline flight crew. In line with the purpose, the research data, based on 645 participants, were examined in the Turkish context and simple linear correlation and multiple linear regression analyzes were applied in order to determine cause-and-effect relationships. The obtained findings conclude that organizational stress negatively affect organizational citizenship behaviors and, thereby, a significant contribution is provided to the existing literature which remains insufficient for analyzing both concepts in regards to the mentioned target group.

 
       
 

NO

 27

 

 

BAŞLIK

Investigation of The Trends of Organizations for The Use of Marketing Intelligence and Technology in The Scope of Strategic Marketing

 

 

YAZARLAR

Asst. Prof. Dr. M. Bahar Başkır - Asst. Prof. Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

2020

 
 

ALAN

Marketing Management

 
 

YAYINLANMA

 

 

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(35): 1495-1509.

http://www.smartofjournal.com/Makaleler/91467041_5_6.35_ID598_Ba%c5%9fk%c4%b1r&Mert_1495-1509.pdf?fbclid=IwAR1cny31uew0MbabZClmQAeTidEGBJth68zm5fN0gurqqA799m1mPyG2iEI

 
 

 

 

      

 
 

ABSTRACT

Marketing departments are like the heart of a business. To what extent they can benefit from marketing, and how much marketing focused they can think; It affects the life expectancy of the enterprises in the sector. Marketing requires being commercial, creative and strategic, and encourages thinking to focus on these points. At this point, marketing intelligence arises. Marketing intelligence is essential and essential for all large and small companies. Strategic marketing intelligence is aimed at identifying market opportunities, market penetration strategies and market development methods of businesses, as well as the process of collecting and analyzing market-related information. With the speed brought by the digital age, companies must constantly feed their marketing intelligence. Making new leaps in marketing, and generating revenue in this way, is essential for marketing success. This requires being aware of change, adapting to change, using new technologies, and having the ability to follow trends. In this study, the tendencies of the managers operating in the manufacturing and service sectors in the Kocaeli Organized Industrial Zone towards the use of marketing intelligence and marketing intelligence tools and technologies in the context of strategic marketing were examined using a survey method. The findings of the study were obtained by analyzing the data collected from 403 managers using an approach which includes an unsupervised fuzzy clustering algorithm. In the results of this study, the correlations between strategic marketing and marketing intelligence were revealed for sub-data in each cluster generated by fuzzy clustering algorithm with 97.0% accuracy-rate and overall-data, and recommendations were made to researchers and managers.

 
       
 

NO

 26

 

 

BAŞLIK

The Role of Use of Emoji in Business on Communication and Employment Motivation

 

 

YAZARLAR

Asst. Prof. Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

2020

 
 

ALAN

Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Scienves Studies, Vol:6, Issue:18; pp:397-406.

http://dx.doi.org/10.26728/ideas.297

 
 

 

      

 
 

ABSTRACT

One of the main goals of today’s organizations is to combine and integrate the goals of the employees with the goals of the organization. Organizations may have expectations from employees as well as employees' expectations from organizations and managers in achieving their goals. It is possible that these expectations, which are the source of the motivation, can be achieved through a natural and permanent communication within the organization. Communication should ensure that employees work together on the core values of the organization. The compliance process of the employee to the organization is accelerated and the productivity of the employee can be increased. The employee who adapts to the organization; sense of belonging and communication will increase and motivation process will accelerate. As a result of the development of technology, the use of digital tools has also become widespread. The individual, with the rapid development of technology and increased dependence in the field of communication, he expresses his feelings and thoughts and uses emojis. However, digital text messages are now part of everyday life. In these messages, the use of emoji is often preferred in order to convey their thoughts and ideas to the recipient correctly. The widespread use of emoji affects communication and also employees psychologically. In this regard, this study examines the role of emoji usage in the workplace and the motivation of the employee from a theoretical perspective.

 
       
 

NO

 25

 

 

BAŞLIK

 

Çalışanların Adaptif Yeteneklerinin Teknolojik Yenilikleri Kullanma Düzeyine Etkisi

(Effect of Adaptive Skills of Employees on the Level of Using Technological Innovations: Example of Accounting Professional Members)

 

 

YAZARLAR

Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZ    Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT

 

 

YIL

2020

 
 

ALAN

Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

International Review of Economics and Management, 8 (1), 2020, 146-175

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1171673

 
 

ÖZET

      

 
 

Yasal düzenlemelerin karmaşıklığının yanı sıra işletmelerin ve diğer organizasyonların beklentilerindeki artış, muhasebe meslek mensuplarının iş yüklerini, iş streslerini ve iş ile ilişkilerini etkilemiştir. Hızla değişen ekonomik ve teknolojik konsept; mevzuat, uygulama raporlama ve karar verme süreçlerini karmaşıklaştırılmasının yanı sıra işletmelerin ve diğer organizasyonların beklentilerini de değiştirmiştir. Ekonomik konseptin yeni koşulları, muhasebe meslek mensuplarına uyum sağlayabilmek için yeni teknolojik araçlara ve yeni geliştiren yazılımlara ulaşmalarını ve aynı zamanda bu teknolojik aletleri ve yeni yazılımları kullanmalarını dayatmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının bu zorlukları aşabilmeleri, meslek mensuplarının yeni teknolojik koşullara adapte olabilmeleri önemlidir. Ancak bu değişimlere uyum sağlamak için gelişen teknolojik enstrümanların kullanılması zorunluluğu; geleneksel yöntem ve değerlere bağlı meslek mensuplarını zorlamaktadır. Bu bağlamda teknolojik yenilikleri kullanmanın muhasebe meslek mensuplarının adaptif yeteneklerine olan etkisini ve bu yeteneklerin meslek mensuplarının yaşı ve tecrübelerine göre farklılaşmalarını ölçen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının teknolojik yenilikleri kullanma düzeylerinin mevcut rekabet koşullarına adapte olmalarına olan etkisini ölçmektir. Bu amaçla literatür ile desteklenen bir tanımlayıcı araştırma ile hipotezler geliştirilmiş, bu hipotezleri test etmek üzere geçerliliği ve güvenirliliği test edilmiş ölçekler ile anket yoluyla veriler toplanmış ve bu veriler istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Analiz bulguları, adaptif yeteneklerin teknolojik yenilikleri kullanma düzeyini pozitif yönde etkilediğini ve teknolojik yenilikleri kullanma ile adaptif yeteneklerin meslekteki çalışma süresine göre farklılaştığını göstermektedir.

ABSTRACT

In addition to the complexity of legal regulations, the increase in the expectations of businesses and other organizations has affected the workloads of professional accountants and accordingly their job stresses affecting their business relationships. Rapidly changing economic and technological concept has complicated the legislation, implementation, reporting and decision-making processes and has changed the expectations of businesses. The new conditions of the economic concept make it mandatory for professional accountants to Access and use new technological tools and new developing software. The fact that professional accountants overcome these difficulties is compatible with the new technological conditions. The difficulty of using new technology to adapt to these changes forces professional members accustomed to traditional methods. In this context, there is no study in the literature measuring the effect of using technological innovations on the adaptive skills of professional accountants and their differentiation according to their age and experience. The purpose of this study is to measure the effect of professional accountants' level of using technological innovations on their adaptation to current competitive conditions. For this purpose, hypotheses were developed with a descriptive research supported by the literature. In order to test these hypotheses, scales whose validity and reliability were tested were used. The data were collected by questionnaire, and these data were analyzed by statistical methods. Analysis findings show that adaptive abilities affect the level of using technological  innovations positively and using technological innovations and adaptive abilities differ according to the working time in the profession.

 
       
 

NO

 24

 

 

BAŞLIK

Determination of University Students’ Awareness Level of Angel Investors

 

 

YAZARLAR

Asst. Prof. Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

2020

 
 

ALAN

Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

Academic Social Resources Journal, Vol:5, Issue: 13; pp:208-221.

http://asrjournal.org/Makaleler/1643424978_16.%202020-5-13.ID61_Mert%20208-221.pdf
 
 

 

      

 
 

ABSTRACT

One of the main challenges facing start-up businesses is creating the necessary funding source that will help them survive. In order to overcome these difficulties, it is necessary to know new financing methods and to reach this financing. Angel capital method comes first among these financing methods. Angel investors have an important role in funding entrepreneurs. In addition to funding, angel investors share their knowledge and experience with the entrepreneur and provide consultancy. As angel investor has important effects, to take charge in management, to provide marketing and sales support, to include human resources in the business and to enable entrepreneurs to benefit from their sectoral environment. Due to these effects, entrepreneurial and angel investor cooperation can turn into successful entrepreneurial activities. The angel capital method is a common financing method used all over the world. Turkey has been used since 2013. The number of licensed angel investors included in the application is known to be 510 in the first quarter of 2020. The aim of this study is to determine the awareness levels of foundation university students on the Anatolian Side of Istanbul, who have received finance and entrepreneurship education, about angel investment. In collecting data, the number of participants was calculated by stratification sampling, and the survey method was applied. The data obtained were analyzed by reliability, frequency and percentage analysis, independent sample t-test and one-way ANOVA test. Findings obtained as a result of the analysis show that university students have heard of the concept of angel investment, but they do not have detailed information. According to the analysis findings; As regards angel investment awareness, the level of female students is higher than that of male students.

 
       
 

NO

 23

 

 

BAŞLIK

 

Örgütlerde Dönüşümcü Liderlik ve Performans İlişkisinin Değişim Mühendisliği Aracı Rolünde İncelenmesi: İmalat Sanayii Örneği

(Examining the Relationship between Transformational Leadership and Performance in Organisations with the Mediating Role of Reengineering: The Case of a Manufacturing Industry)

 

 

YAZARLAR

Dr. Öğr. Üyesi Berk Küçükaltan    Dr. Öğr. Üyesi Gözde Mert

 

 

YIL

2020

 
 

ALAN

Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15 (10. Yıl Özel Sayısı), 5065-5095.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1181404

 
 

ÖZET

      

 
 

Dinamik yapıdaki zorlu rekabetçi koşullarda her ne kadar farklı parametreler mevcut olsa da, örgütleri başarıya ulaştıracak ve devamlılığını sağlayacak faktörler daha ön plana çıkmaktadır. Bu faktörler arasında, örgütlerin akıbetini etkileyebilecek özelliklerde olan, gerektiğinde değişimin öncülüğünü yaparak örgütlerin karar mekanizmalarında rol alan liderler önem arz etmektedir. Diğer yandan, işletmelerin başarısında etkili bir başka faktör olan performans göstergelerinin ölçülmesi ve yenilenmesi, örgütlerin değişen durumlara göre farklı stratejik yaklaşımları  uygulayabilmeleri ve hayatta kalabilmeleri açısından kritik önem taşımaktadır. Dolayısıyla, işletmeler değişen dünya koşullarına ayak uydurup daha rekabetçi olabilmek adına, faaliyetlerinde ve stratejilerinde düzenli olarak dönüşüme ve yeniliğe gitmek durumundadırlar. Tüm bunlardan hareketle, bu araştırmada, dinamik altyapının beraberinde getirdiği radikal dönüşüm ve süreç odaklı anlayışı içinde barındıran değişim mühendisliği kavramının aracı rolünde, çalışanlarda motivasyon yaratıp işe teşvik eden ve değişime önem veren dönüşümcü liderlik kavramı ile örgüt performansı arasındaki ilişki imalat sanayiinde incelenmektedir. Bu doğrultuda, mevcut ilişkilerin varlığı ve anlamlılıkları, İstanbul’da imalat sanayiinde çalışan 390 kişiye uygulanan anket tekniği yardımıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, değişim mühendisliğinin, dönüşümcü liderlik ve performans arasındaki ilişkide kısmi ara değişken etkisine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Böylece, araştırma, bu üç kavramın ilişkisinin göz ardı edildiği akademik yazına katkı sağlamanın yanı sıra, iş hayatında çalışan profesyonellere ve kural koyuculara da gerek davranışsal boyutlar açısından gerekse de sonuç odaklı yaklaşım içinde başarı faktörlerinin ilişkilerini ortaya koyması bakımından yol gösterici niteliğe sahiptir.

 

ABSTRACT

Despite the existence of different parameters in the dynamic and compelling competitive conditions, the factors which lead organisations to the success and enable them to maintain their continuity come to the forefront. Among these factors, the leaders who have the characteristics of affecting the aftermath of organisations and take part in decision mechanisms of  organisations by leading them in changes, when needed, are of great importance. On the other hand, measurement and modernisation of performance indicators, which is another influential factor for the success of businesses, is also critical for organisations to perform different strategic approaches in accordance with changing conditions and to survive. Accordingly, in order to keep up with the changing conditions and to become more competitive, businesses need to change and innovate their activities and strategies regularly. From these points forth, in this research, the relationship between the transformational leadership, which stimulates employees to work by creating motivation and gives importance to the change, and organisational performance is examined in the manufacturing industry with the mediating role of the reengineering concept, which inherently incorporates the radical transformation brought by the dynamic infrastructure and processoriented understanding. In line with these, the existence of the relationships between these concepts and their significance are investigated through the questionnaire technique applied to 390 respondents working in the manufacturing industry in Istanbul. The obtained findings revealed that the reengineering variable has a partial mediating effect on the relationship between transformational leadership and performance. Thus, the research contributes not only to the academic field where the relationships among these three concepts are unexplored, but also both to practitioners and to policy-makers in terms of exhibiting the relationships of these success factors from the aspects of behavioural dimensions and the results- oriented approach.

 
       
 

NO

 22

 

 

BAŞLIK

 

Girişimcilerin Kriz Algısı Ve Kriz İle Başa Çıkma Stratejileri

(Crise Perception of Entrepreneurs and Strategies to Tackle The Crisis)

 

 

YAZARLAR

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT    Telat ALAN

 

 

YIL

2020

 
 

ALAN

Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(32): 1047-1064.

http://www.smartofjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=550
 
 

ÖZET

      

 
 

Girişimciliğin gelecekteki kurallarının ne olacağı bilinmemektedir. Bu çalışmadaki amaç girişimcilerin yaşanan COVID-19 virüs salgını krizi ile başa çıkabilmeleri için uygulamaya koydukları yöntemler ve bu yöntemlerin ne kadar etkili olabileceğini ortaya çıkarmaktır. Günümüzde yaşanan COVID-19 virüs salgını dünya ekonomisini derinden etkilemektedir. Ekonomi otoriteleri ve şirketler bu salgının dünya tarihinin en büyük krizine neden olacağı yönünde görüş bildirmektedirler. Virüsün özellikle manipüle edilerek, yayılmak istenmesi teorileri bile krizin etkisinin ne derece etkili olabileceğinin işaretidir. Bu çalışmada mülakat yöntemi kullanılarak, girişimcilerin genel özellikleri, kriz karşısında nasıl davrandıkları ve krizden az etkilenerek ya da etkilenmemek için hangi önlemleri aldıkları incelenmiştir. Araştırmaya İstanbul, İzmir, Denizli, Bolu ve Aksaray illerinde faaliyet gösteren 15 girişimci katılmıştır. Araştırma verileri Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında elde edilmiştir. Çalışmada girişimcilerin kriz döneminde maliyetlerini minimuma indirerek sürdürülebilirlik sağlamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Girişimciler COVID-19 kriz döneminde teknoloji yatırımına ağırlık vermiş, teknoloji kullanımını etkin hale getirmişlerdir. Araştırma bulguları girişimcilerin salgın döneminde Ar-Ge faaliyetlerine, uzaktan eğitime, müşteri iletişimine, reklam çalışmalarına, görünürlük için çeşitli mecralarda bulunmaya, kişisel pazarlamaya ağırlık verdiklerine ulaşılmıştır. Çalışmada ortaya çıkan bir diğer bulgu ise girişimcilerin durağan büyüme stratejisi uygulayarak, minimum maliyet sağlayarak, daha az kâr marjı ile rekabet avantajı sağlamaya odaklanmasıdır.

 

ABSTRACT

It is not known what the future rules of entrepreneurship will be. The aim of this study is to reveal the methods that entrepreneurs started to deal with the COVID-19 virus crisis and the effects of these methods. Today, the COVID-19 virus outbreak is profoundly affecting the world economy. Economic authorities and companies state that this epidemic will cause the biggest crisis in the world history. Even the theory that the virus wants to spread, by manipulating it, is a sign of the impact of the crisis. In this study, using the interview method, the general characteristics of the entrepreneurs, how they behave in the face of the crisis, and what measures they take to avoid or not be affected by the crisis were examined. 15 entrepreneurs operating in Istanbul, Izmir, Denizli, Bolu and Aksaray provinces participated in the interview. Research data was obtained between April and May 2020. In the study, it has been observed that entrepreneurs try to achieve sustainability by minimizing their costs during the crisis period. Entrepreneurs focused on technology investment during the COVID-19 crisis period and made use of technology effective. Research findings revealed that entrepreneurs attach importance to R&D activities, distance education, customer communication, advertising studies, appearing in various media and personal marketing during the epidemic period. Another finding that emerged in the study is that entrepreneurs focus on providing a competitive

 
       
 

NO

 21

 

 

BAŞLIK

 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Kurumsallaşma Sürecine Etkisi: Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma

(The Effect of Strategic Human Resource Management Practices on The Institutionalization Process: A Research in Public Hospitals)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Öğr. Üyesi Gözde Mert   Telat Alan   Ayşe Bingöl   Tuğçe Tümkaya    Filiz Koyunlu

 

 

YIL

2020

 
 

ALAN

Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 15 (10. Yıl Özel Sayısı), 5197-5230.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1169402
 
 

ÖZET

      

 
 

Günümüzde, sağlık sektörlerindeki rekabet ortamlarının da gelişip zorlaşmasıyla, stratejik insan kaynakları yönetiminin,  kurumsallaşma süreç ve sonuçları üzerine etkileri, belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, stratejik insan kaynakları yönetiminin kurumsallaşma etkisi Türkiye’deki kamu hastanelerinde araştırılmıştır. Kuramsal açıdan, personel yönetimi olarak başlayan, sonra insan kaynakları yönetimine evrilen, daha sonra değişerek stratejik insan kaynakları yönetimi halini alan sürecin fonksiyonel dinamikleri; kurumsallaşma kapsamında değerlendirildiğinde, önemli olduğu görülmektedir. Sağlık kurumlarında, kurumsallaşma yönünden; insan kaynakları planlaması, insan kaynağı bulma ve seçimi, işe alım ve değerlendirme süreçleri, çalışanların eğitimi, kariyer planlaması, performans değerlendirilmesi, ücret yönetimi, iş güvenliği ve iş gören sağlığı fonksiyonları, önemli etkenler haline gelmiştir. Araştırmada, bu etkenlerin, stratejik insan kaynakları yönetim sistemi içerisinde, Türkiye’deki kamu hastanelerinin kurumsallaşma süreçleri üzerine etkileri, anket tekniği kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Saha çalışması, 2019 yılında İstanbul’da Avrupa Yakasında bulunan kamu hastanelerinde çalışan 390 personele uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, ödül sistemi ve performans değerlendirme, işe alma, kararlara katılımı teşvik etme ve eğitimin kurumsallaşma süreci üzerinde etkisi bulunmaktadır. Araştırma modelinde ödül sistemi ve performans değerlendirmenin kurumsallaşma süreci üzerinde büyük bir etkisi olmasına rağmen, eğitimin kurumsallaşma sürecine etkisi son derece düşük fakat, istatistiki olarak anlamlıdır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular, akademik yazına katkı sağlamakta olup, bu bağlamda kamu hastanelerinde çalışan yöneticilere öneriler sunulmaktadır.

 

ABSTRACT

 

Nowadays, as the competitive environments in the healthcare sectors are developing and becoming more difficult, the effects of strategic human resources management on the institutionalization process and results have become evident. In this study, the effects of institutionalization of strategic human resource management have been investigated, in public hospitals in Turkey. Theoretically, the functional dynamics of the process, which started as personnel management, then evolved into human resources management and then changed to become strategic human resources management; When considered within the scope of institutionalization, it is seen that it is important. In health institutions, in terms of institutionalization; human resources planning, recruitment and evaluation processes, recruitment and evaluation processes, employee training, career planning, performance evaluation, wage management, occupational safety and employee health functions have become important factors. The fieldwork was applied to 390 staff working in public hospitals on the European side of Istanbul in 2019. According to the research findings; The reward system and performance evaluation, recruitment, encouragement to participate in decisions and training issues have an impact on the institutionalization process. In the research model, although the award system and performance evaluation issue have a great effect on the institutionalization process, the education issue has an extremely low impact on the institutionalization process, but it is statistically significant. The findings obtained at the end of the study contribute to the academic literature, in addition to this, suggestions were presented to the managers working in public hospitals.

 
       
 

NO

 20

 

 

BAŞLIK

 

Y Kuşağının Kariyer Algısı ve Gelecek Beklentisi: Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi Örneği

(Career Perception and Future Expectation of Generatıon Y: Kocaeli Organized Industrial Zone Case)

 

 

 

YAZARLAR

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT     Dr. Öğr. Üyesi Serdar NESLİHANOĞLU

 

 

YIL

2020

 
 

ALAN

Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 927-945.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1066204

 
 

ÖZET

      

 
 

Y kuşağı nüfusu, Türkiye nüfusunun yaklaşık %32’sidir ve çoğunlukla iş hayatındadır. Y kuşağı, iş hayatında diğer kuşaklara göre farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle bu araştırma Y kuşağının iş hayatındaki kariyer algısı ve gelecek beklentisi konusuna odaklanmıştır. Bu amaçla, 2018 yılında, Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan, Y kuşağında bulunan bireylere, anket uygulanmıştır. Araştırmada, 271 kişinin verileri incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, Y kuşağı bireyleri hakkında ulaşılan bulgular şunlardır: motivasyon, teknoloji ve sosyalleşme, iş ortamı ve iş değiştirme boyutları cinsiyete bağlı olarak farklılaşmaktadır. Uyum, teknoloji ve sosyalleşme, ortam ve iş değiştirme boyutları eğitim düzeylerine bağlı olarak farklılaşmaktadır. İş ortamı boyutu, işyerindeki pozisyona bağlı olarak farklılaşmaktadır. Kariyer algısı ve gelecek beklentisi yaş, çalışma saati ve toplam iş tecrübesi boyutlarına göre farklılaşmamaktadır.

 

ABSTRACT

International work life include people of different ethnicities and cultures. This situation is important in the activities of business in the international market and corparetes have to cooperate with individuals of different ethnic origin and culture. Increasing ethnic and cultural differences forces their management. The expectations of X and Y generation in business life differ from each other and affect the management and leadership policies of the enterprises. The purpose of the study; whether the ethnic and cultural differences of   ose working in international corporates differ in the context of X and Y generations. Quantitative methods were used in the study and a questionnaire was filled out by the managers and employees in X and Y generations in the international enterprises operating in Istanbul. 387 people participated in the survey. Parametric techniques were used for data analysis. When the findings were examined; The management of differences varies according to the generation X and Y, as well as ethnic origin. In addition, ethnic and cultural differences of the demographic factors were examined in the context of generations and some demographic factors were found to be different. At the end of the research, suggestions on management and leadership policies were presented to the international enterprises in the X and Y generations, who have different ethnic backgrounds and have a multicultural structure.

 
       
 

NO

 19

 

 

BAŞLIK

 

Uluslararası İşletmelerde Etnik Köken ve Kültürel Çeşitliliklerin Kuşaklar Bağlamında İncelenmesi

(Investigation Of Ethnic Origin And Cultural Differences In The Context Of Generations In International Business)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT 

 

 

YIL

 2020

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 18, no. 36, pp. 339–371, Mar. 2020.

 http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/yil-2020-cilt-18-sayi-36-2.pdf  

 
 

ÖZET

      

 
 

Uluslararası işletmelerde farklı etnik kökenlerden ve kültürden insanlar bulunmaktadır. Bu durum işletmelerin uluslararası piyasadaki faaliyetlerinde önem arz etmekte ve işletmeler farklı etnik kökene ve kültüre sahip bireylerle iş birliği yapmak durumundadır. Etnik ve kültürel çeşitliliklerin artması, bunların yönetimini de gerekli kılmaktadır. X ve Y kuşağının iş yaşamındaki beklentileri ise birbirinden farklılık göstermekte ve işletmelerin yönetim ve liderlik politikalarını da etkilemektedir. Bu maksatla, çalışmanın amacı; uluslararası işletmelerde iş görenlerin etnik ve kültürel çeşitliliklerin, X ve Y kuşağı bağlamında farklılık gösterip-göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmada nicel yöntemler kullanılmış olup, İstanbul’da faaliyet gösteren uluslararası işletmelerde, X ve Y kuşağında bulunan yönetici ve çalışan personele anket uygulanmıştır. Araştırmaya 387 kişi katılmıştır. Verilerin analizinde parametrik teknikler uygulanmıştır. Bulgular incelendiğinde; farklılıkların yönetimi X ve Y kuşağına, aynı zamanda etnik kökene göre farklılık göstermektedir. Çalışmada ayrıca demografik faktörlerin etnik ve kültürel farklılıkları kuşaklar bağlamında ele alınarak farklılıkları incelenmiş olup, bazı demografik etkenlerin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonunda X ve Y kuşağında bulunan, farklı etnik kökenli çalışana ve çok kültürlü bir yapıya sahip olan uluslararası işletmelere, yönetim ve liderlik politikaları konularında öneriler sunulmuştur.

ABSTRACT

The population of Generation Y is approximately 32% of the population in Turkey, and they are mostly in business life. Generation Y shows different characteristics in business life compared to the other generations. Therefore, this research focuses on career perception and future expectation of Generation Y in business life. For this purpose, in 2018, a survey was conducted among the individuals in Generation Y in Kocaeli Organized Industrial Zone. 271 people participated in the research. According to the result of the research, the following was determined about the Generation Y: motivation, technology and socialization, work environment and changing job dimensions differ with respect to gender. Adaptation, technology and socialization, environment and changing job dimensions differ with respect to the level of education. The dimension of the business environment varies depending on the position at the workplace. The career perception and future expectation does not differ according to the age, working hours and total work experience dimension.

 
       
 

NO

 18

 

 

BAŞLIK

 

Hizmet Sektöründe Algılanan Liderlik Tarzları ve Yöneticiye Güven  Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

(Perception Of Leadership Styles And Trust In Managers In Service Industry: An Application In Banking Sector)

 

 

YAZARLAR

 Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ    Dr. Gözde MERT   

 

 

YIL

 2020

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 International Journal of Disciplines Economics  Administrative Sciences Studies, vol. 6, no. 15, pp. 87–98, Mar. 2020

  http://www.ideastudies.com/Makaleler/1845857420_4_6-14_ID227.%20Mert_87-98.pdf

 
 

ÖZET

      

 
 

Hizmet, insan ihtiyaçlarının insani çaba ve eylemlerle karşılandığı emek yoğun ve insani bir süreçtir. Hizmet süreci, müşteriler için değere dönüştürülmüş girdi kaynaklarının etkin kullanımı ile ilgilidir. Hizmet sürecinin sonunda işletmenin varlıkları ve yetenekleri müşteri için değere dönüşürken, hizmet işletmesi için ekonomik sonuçlara dönüşmektedir. Verimliliği yüksek bir süreç sonunda müşteri için bir değer üretilmiş, hizmet sağlayıcı için uygun bir kâr etkisinin sağlanmış olması gerekir. Hizmet sürecinde girdi kaynakları görünüşte daha verimli kullanılmasına rağmen algılanan müşteri değeri değişebilir, işletmenin kâr yeteneği de aynı olmayabilir. Bu nedenle, hizmet çalışanı ve yöneticisi, işletmenin başarısında ve dağıtımında önemli rol oynar. Hizmet çalışanı yetersizse ve yönetimine güveni yoksa, hizmetin teknik anlamda çıktısı başarısız olur ve işletme açısından zarar meydana gelir. Müşteri, çalışanların beceri eksikliğini algılar ve bu durum işletmenin fonksiyonel kalitesinin algısını düşürür. İşletme personelinin teknik becerisi, kalitesi ve verimliliğinin eş zamanlı gelişmesi gerekir. Bu süreçte yöneticinin liderlik tarzı ve yöneticiye olan güven önem arz etmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı bankacılık sektöründe çalışanların liderlik tarzlarının algısı ile yöneticilerine duyduğu güven arasındaki ilişkiyi ampirik olarak analiz etmektir. Bu amaçla, öncelikle algılanan liderlik tarzı ve yöneticiye güven kavramları açıklanmıştır. Bu çerçevede, Ogbonna ve Harris tarafından geliştirilen liderlik tarzlarının üç boyutu ele alınmıştır. Yöneticiye güven ölçeği ise McAllister tarafından ortaya konulan iki boyut açısından incelenmiştir. Araştırma verileri İstanbul’da bulunan bankalarda uygulanmış olup, 200 kişi bu araştırmaya katılmıştır. Neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmada, basit doğrusal korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda algılanan liderlik tarzı ve yöneticiye güven arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ABSTRACT

Service; It is a labor intensive and humanitarian process where human needs are met through humanitarian efforts and actions. The service process is related to the effective use of input sources which have been converted into value for customers. At the end of the service process while the assets and capabilities of the business turn into value for the customer at the same time the service turns into economic results for the enterprise. At the end of a process with high efficiency a value must be generated for the customer and an appropriate profit effect for the service provider. Although the input sources are used efficiently in the service process the perceived customer value may change, and the profit capability of the enterprise may not be the same. Therefore, service workers and managers play an important role in the success and distribution of the business. If the service worker is inadequate and there is no trust in management then the technical output of the service will fail, and operational damage will occur. The customer perceives the employees' lack of skills and this reduces the perception of the functional quality of the business. The technical skill, quality and efficiency of operating personnel need to develop simultaneously. In this process, the leadership style of the manager and the trust in the manager are important. The purpose of this study is to empirically analyze the relationship between the perception of leadership styles of employees in the banking sector and their trust in their managers. Firstly, the perceived leadership style and confidence in the manager are explained. In this framework, three dimensions of leadership styles developed by Ogbonna and Harris are discussed. The trust in manager scale was examined in terms of two dimensions which were put forward by McAllister. The research data were applied in the banks in Istanbul and 200 people participated in this research. In order to determine cause-effect relationships in the study, simple linear correlation and multiple linear regression analyzes were applied. As a result of the research, it was found that there is a relationship between the perceived leadership style and trust in the manager.

 
       
 

NO

 17

 

 

BAŞLIK

 

Kurumların Stratejik Yönetim Süreçlerinde Dijitalleşmenin Rolü

(The Role of Digitalization in Strategic Management Processes of Organizations)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT  

 

 

YIL

 2020

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol. 6, no. 22, pp. 41–58, Jan. 2020.

 http://www.journalofsocial.com/Makaleler/13029651_4.%20ID237_6-22.%20Mert_41-58.pdf

 
 

ÖZET

      

 
 

Sanayi devrimiyle beraber artan üretim, işletmeleri yeni pazar arayışları içerisine sokmuştur. Yeni pazar arayışıyla beraber, tek amaçları, çok üretip, çok satmak ve maksimum kâr elde etmek olan işletmeler arasında kıyasıya bir rekabet yarışı başlamıştır. Bu rekabet yarışında kimi kurumlar elenmiş, kimi kurumlar ise ayakta kalarak hızla büyümüşlerdir. Bu noktada karşımıza 1980 sonrası gelişen ve hızla yayılan “stratejik yönetim” ve 2000’li yıllardan itibaren ise “dijital çağ ve dijitalleşme” kavramları çıkmaktadır. Sınırların olmadığı, tüm dünyanın bir pazar haline gelmiş olduğu günümüzde, kurumlar yaşamlarını sürdürebilmek ve büyümek için stratejik yönetim politikaları uygulamakta, geleceği önceden tahmin edip, doğru kararlar vermeye çalışmaktadırlar. Stratejik yönetim, sürekli yenilik yapmak ve rakiplerine karşı üstünlük kurmak çabasındaki işletme ve organizasyonlara rehberlik eden bir kavramdır.

Dijital çağın en önemli çıktısı bilgi toplumu, bilgiye hızlı ulaşım, bilginin hızlı paylaşılması, üretilmesi, yaygınlaştırılması ve depolanması süreçleriyle bilgi ve iletişim teknolojilerini baz alan bir dönemi kapsamaktadır. Bu durum her alanı etkilediği gibi iş hayatında stratejik yönetim alanında da önemli değişiklikler yaratmıştır. Dijitalleşmenin bu rolü nedeniyle birçok araştırmacının da ilgisini çekmektedir. Bu çalışmada, stratejik yönetim kavramı ayrıntılı bir literatür çalışması ile incelenmekte; stratejik yönetim ile dijitalleşme arasındaki ilişki teorik bir açıdan ele alınmaktadır.

 ABSTRACT

Increasing production with the industrial revolution has put the businesses in search of new markets. With the search for a new market, a fierce competition race has begun among businesses whose main purpose is to produce and sell a lot and to achieve maximum profit. In this competition, some institutions have been eliminated and some institutions have grown rapidly. At this point, we come across the concepts of “strategic management” that developed and spread rapidly after 1980 and “digital age and digitalization” since 2000s. In today's world, where there is no boundaries and the whole world has become a market, institutions are implementing strategic management policies in order to survive and grow, they predict the future and try to make the right decisions. Strategic management is a concept that guides the businesses and organizations that strive to innovate and excel against their competitors. The most important output of the digital age covers an era of information society, rapid access to information, rapid sharing, production, dissemination and storage of information, and information and communication technologies. As this situation affects every field, it has also created important changes in the field of strategic management in business life. Due to this role of digitalization, it attracts the attention of many researchers. In this study, the concept of strategic management is examined with a detailed literature study; The relationship between strategic management and digitalization is considered from a theoretical perspective.
 
       
 

NO

 16

 

 

BAŞLIK

 

Organizasyonlarda Öz Liderliğin İç Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi  Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

(The Effect Of Self Leadership On Internal Entrepreneurship Tendency In Organizations: A Research In Service Sector )

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT    Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ  

 

 

YIL

 2020

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 International Social Sciences Studies Journal, vol. 6, no. 54, pp. 215–226, Jan. 2020

 http://www.sssjournal.com/Makaleler/1103286534_23_54_6_ID2079_Mert_215-226.pdf

 
 

ÖZET

      

 
 

Günümüz hızla gelişen ve değişen dünyasında işletmelerin rekabet ortamında etkin olabilmeleri için yenilikçi düşünceyle fırsatların en iyi şekilde değerlendirildiği, tehditlere karşı önlem alınabilen bir yapıya kavuşmada iç girişimciliğin önemi giderek artmaktadır. Genel itibariyle işletme içindeki girişimcilik faaliyetlerinin bütünü̈ olarak ifade edilen iç girişimcilik faaliyetlerinde, çalışanların girişimsel fikirleri açığa çıkarmalarında onların desteklenmesi, cesaretlendirmesi, başarısız olunduğunda tekrar denemeleri için teşvik edilmesi ve uygun ortamın oluşturulmasında yöneticilerin liderlik davranışları önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; hizmet sektöründe çalışan personelin liderlik özellikleri ve iç girişimcilik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, İstanbul’da bulunan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlardaki çalışan personele anket uygulanmıştır. Araştırmaya 200 kişi katılmıştır. Verilerinin analizinde, neden-sonuç ilişkilerinin tespiti için korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Çalışma sonunda, çalışan bireyin öz liderlik özelliklerinin kurumdaki iç girişimcilik faaliyetlerini etkilediği tespit edilmiştir.

 ABSTRACT

In today's rapidly developing and changing world, the importance of internal entrepreneurship is increasing in order to gain a structure where the opportunities are evaluated in the best way with innovative thinking and measures can be taken against threats in order to be effective in the competitive environment. Leadership behaviors play an important role in internal entrepreneurship activities, which are generally referred to as the totality of entrepreneurship activities within the enterprise, in supporting and encouraging employees to reveal entrepreneurial ideas, encouraging them to try again when unsuccessful and creating an appropriate environment. The aim of this study; is to examine the relationship between leadership characteristics and internal entrepreneurship of service personnel. For this purpose, a questionnaire was applied to the personnel working in the service sector in Istanbul. 200 people participated in the study. In the analysis of the data, correlation and regression analyzes were used to determine cause-effect relationships. At the end of the study, it was found that the self-leadership characteristics of the working individual affect
 
       
 

NO

 15

 

 

BAŞLIK

 

Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Vakıf Üniversitesi Örneği

(The Effect Of Transformational Leadership Behaviors On Job Satisfaction: The Case Of Foundation University)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT    Dr. Hazar DÖRDÜNCÜ    Prof. Dr. Serap İNCAZ

 

 

YIL

 2019

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'nde makale olarak yayınlanmıştır.

  İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA

 The Journal of International Social Research Volume: 12 Issue: 65 August 2019 pp: 1169-1182

 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi65_pdf/6iksisat_kamu_isletme_turizm/mert_gozde_vd.pdf

 
 

ÖZET

      

 
  Yönetim bilimi alanında liderlik konusu son zamanlarda öne çıkmıştır. Bu çalışmalarda, farklı liderlik davranışları incelenmiştir. Dönüştürücü liderlik davranışı da bu liderlik türlerinden biridir. Dönüştürücü lider; astlarıyla sürekli etkileşimde bulunan, ilham verici bir vizyona sahip olan, bu vizyonlarını takipçileriyle paylaşan, astlarına güven vererek saygı uyandıran ve her zorluğa rağmen çalışanları dönüşüme ikna eden kişilerdir. Dönüştürücü liderin sergilediği davranış biçimi; kurumun başarısında, örgüt amaçlarına ulaşılmasında ve çalışan personelin iş tatmininin oluşmasında ana etkendir. Bu amaçla vakıf üniversitesinde çalışanların algısıyla, yöneticilerinin dönüştürücü liderlik davranışı ve bunun çalışanlar üzerindeki iş tatmin düzeyi arasındaki ilişki incelenmektir. Araştırma, 2018 yılında, İstanbul’daki vakıf üniversitesinde çalışan yönetici ve çalışan personele anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde, dönüştürücü liderlik davranışı ve iş tatmini arasındaki neden-sonuç ilişkileri incelenmiş; korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda dönüştürücü liderlik davranışının iş tatminini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

ABSTRACT


Leadership in the field of management science has recently come to the front. In these studies, different leadership behaviors were investigated. Transformational leadership behavior is one of these leadership types. Transformational leader who interact with their subordinates, have an inspiring vision, share these visions with employees, trustable and respectable, and convince employees to transform. The conduct of the transformational leader is the main factor in the success of the institution in achieving the objectives of the organization and in the formation of job satisfaction of the working staff. For this purpose relations examined between employees' perception in foundation university, transformational leadership behavior and job satisfaction levels of employees the research is conducted in 2018 at the foundation university in İstanbul a questionnaire was applied to managers and employees. In the analysis of the data it is examined cause-effect relationships between transformational leadership behavior and job satisfaction. Correlation and regression analyzes are performed. As a result of the research, it has been determined that transformational leadership behavior positively affects job satisfaction.

 
       
 

NO

 14

 

 

BAŞLIK

 

 Çalışanların İş Yaşamlarının Anlam Algısı ve Psikolojik Dayanıklılık Durumlarının Tespiti: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma

 (The Relationship Between Personnels’ Meaning In Work And Psychological Hardiness: An Example In Education Sector)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT    Dr. Oktay BALCI

 

 

YIL

 2019

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'nde makale olarak yayınlanmıştır.

 SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

 The Journal of International Social Research Volume: 12 Issue: 65 August 2019 pp: 1169-1182

 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi65_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/mert_gozde_oktaybalci.pdf    

 
 

ÖZET

      

 
 

İnsanoğlu doğal bir anlam arayıcısıdır ve bireyler sadece özel hayatında değil, iş yaşamında da anlam aramaktadır. Öğretmenlik mesleği de en anlamlı işlerden biridir. Fakat öğretmenlik mesleği aynı zamanda doğası gereği stresli meslek gruplarından biri olarak da kabul edilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda mesleğinde anlam ve amaç bulan öğretmenlerin stres veren durumlarda psikolojik dayanıklılığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

 

Araştırmamızda ilişkisel tarama modeli ve rastlantısal örneklem metodu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığını ölçmek için amacıyla Işık (2016) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. İş yaşamının anlam ve amacı algısını ölçmek amacıyla Aydın ve diğerleri (2015) tarafından geliştirilen ölçekten uyarlanmıştır. Yapılan faktör, güvenirlik ve korelasyon analizi sonucunda “iş yaşamının anlam ve amacı” ile “öz motivasyon” arasında istatistiki yönden bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca “iş amacının var olması” ile “psikolojik dayanıklılık” arasında istatistiki yönden bir ilişki tespit edilmiştir.

 

ABSTRACT

 

 The mankind is a natural meaning seeker,and individuals does not only seek meaningfulness in their private life but also seek in their work .Teaching is one of the most meaningful occupation .But it is generally accepted that teaching also naturally is one of the most stresfull occupation.In this study we tried to determine the relationship between meaning and purpose in work and  sychological hardiness of teachers.

 

Relational screening and accidential sampling model were used in the study.The universe of the study are teachers working in Esenyurt and Arnavutköy/İstanbul.In order to collect data we used “Psychological hardiness scale” devoloped by Işık (2016) and adapted “meaning and purpose of work scale” by Aydın et all., (2015). After the factor,reliability and correlation analyses we found that there is a positive relationship between “the meaning and purpose of work” and “self-motivation”.Besides it was observed that there is a positive relationship between “purpose of work” and “psychological hardiness”.

 
       
 

NO

 13

 

 

BAŞLIK

 

 Örgüt Çalışanlarında Kuantum Organizasyon Algısının Araştırılması

 (Investıgatıon Of Quantum Organızatıon Perceptıon Of Employees)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT - Bülent GÜNDOĞMUŞ

 

 

YIL

 2019

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Journal of Social and Humanities Sciences Researh dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

 Turkish Studies International Academic Journals Vol.:14 Issue:2 Year:2019, pp. 629-650

 http://www.jshsr.org/Makaleler/1871973871_03_2019_6-39.ID1276.%20MERT&G%c3%9cNDO%c4%9eMU%c5%9e-%201734-1757.pdf?fbclid=IwAR19BMdr_6ZIYd3ZwmpsaTwq01CqOgstZNOilrfe8BwzC75W01qGLHwsBmA   

 
 

ÖZET

      

 
 

Telgrafın bulunması ve demiryollarının kurulması ile başlayan “Örgütsel Büyük Patlama” ile örgütler yapısal olarak giderek büyümüşlerdir. Sonrasında ise internet kullanımının yaygınlaşması ve hızlı teknolojik gelişmeler ile günümüzde; yüksek seviyede hızlı bir yaşamı ortaya çıkmış ve iş yükünde, iş planlamasında, işbirliğinin gerçekleştirilmesinde, tedarikte, lojistikte, kaynak ve enerji kullanımı konularında, alışıla gelen metotlarla çözülemeyecek yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Bilgi çağında ortaya çıkan bu sorunları, örgütler ancak: yenilikçi olan, atak yapabilen, rekabet edebilen, küresel ekonomiyle bütünleşebilen bir organizasyon yapısına geçmekle çözebilirler. Bu şekilde sağlıklı olarak yapısını dönüştüren örgütleri: “Kuantum Organizasyonlar” olarak ifade ediyoruz.

Kuantum kavramı, ilk kez olarak 20nci yüzyılda ortaya atılmış, günümüzde sosyal bilimler alanına da sıçramış ve uygulanmaya başlamıştır. Kuantum organizasyonlar konusunda, sosyal bilimler literatüründe çok az sayıda çalışma vardır. Bunlar, kuantum kavram ve teorisini ele almaktadır. Kuantum organizasyon enerjisini ölçen de bir ya da birkaç çalışma da literatürde mevcuttur. Bu çalışma, çalışanların kuantum organizasyon algısını ölçen ilk ve öncü olan bir çalışmadır. Araştırma, için yeni bir ölçek ortaya çıkartılmıştır. İstanbul, İzmit ve Bursa illerindeki, anahtar personel durumundaki 500 çalışana, anket uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre; katılımcılar, örgütlerinde bir kaos ortamı olduğunu, yaygın olarak ortaya koymuşlardır. Örgüt yapıları analiz edildiğinde ise; örgütlerde, kuantum organizasyon yapısına ve yönetimine, yüksek seviyede gereksinim olduğu saptanmıştır.

 

ABSTRACT

 

Starting with the discovery of the telegraph and the establishment of railways, with the Organizational Big Bang, organizations have grown structurally. Then, the widespread use of the internet and rapid technological developments, today; It has created a high level of rapid life and created new problems in the workload, business planning, cooperation, procurement, logistics, resource and energy use that cannot be solved by conventional methods. These problems that arise in the information age can be solved only by moving to an organizational structure that is innovative, capable of attacking, competing, integrating with the global economy. In this way, organizations that transform their structure: Quantum Organizations, we express.

The concept of quantum was first introduced in the 20th century. Today, it has spread to the field of social sciences. There are very few studies on quantum organizations in the social sciences literature. They address quantum concepts and theory. One or more studies measuring quantum organizational energy are also available in the literature. This is the first and pioneering study that measures employees' perception of quantum organization. A new scale was developed for the study. The survey was conducted on 500 key employees in Istanbul, Izmit and Bursa. According to the results of the research; the participants have demonstrated that there is chaos in their organizations. When the organizational structures are analyzed; it was determined that the organizations need for the quantum organization structure and management at a high level.

 

 
       
 

NO

 12

 

 

BAŞLIK

 

Sosyal Sermayenin Müşteri Memnuniyetine Etkisinde Motivasyonun Ve Operasyonel Yeteneklerin Rolü Bilişim Sektöründe Bir Araştırma

(The Role Of Motıvatıon And Operatıonal Skılls In The Effect Of Socıal Capıtal On Customer Satısfactıon: A Research In The Informatıon Technology Sector)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Osman YILMAZ - Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

 2019

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Turkish Studies Economics, Finance, Politics dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

 Turkish Studies Economics, Finance, Politics Vol.:14 Issue:2 Year:2019, pp. 579-603

 http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22862 

 
 

ÖZET

      

 
 

Örgüt çalışanlarının birbirleriyle ilişkilerinin kalitesini, işe başlama ve sonraki süreçlerde işe katılım, iş ile ilgili bilgilerin paylaşılarak birlikte geliştirilmesi anlayış ve uygulamalarını içeren sosyal sermaye, müşteri memnuniyetini sağlamanın önemli faktörlerindendir. Müşteri memnuniyetini, çalışanların iş tatmini, bağlılığı, sürekliliğini sağlayan motivasyon arttırıcı etkisi, motive çalışanlarla birlikte öğrenen örgüt süreçlerine olan katkısı, operasyonel yetenekleri arttırıcı etkisi ile gerçekleştirilir. Bu araştırmada sosyal sermayenin çalışan motivasyonunu ve operasyonel performansa etkileri ile müşteri memnuniyeti sağlamakta olduğu öne sürülmektedir. Bu bağlamda Kasım 2018-Ocak 2019 arasında 100 bilgi teknolojisi şirketlerindeki yöneticilere anket uygulanmış ve 224 yöneticiden elde edilen veriler incelenmiştir. Elde edilen araştırma bulgularına göre sosyal sermaye ile müşteri memnuniyeti arasında doğrudan bir ilişki olmadığı ancak, sosyal sermaye ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkide motivasyon ve operasyonel yeteneğin tam ara değişken etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonunda bilişim sektöründe bulunan firmalar için örgütsel felsefe, iklim ve kültür ortamının oluşturulması, çalışan bağlılığının ve motivasyonun sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, sosyal sermayenin geliştirilmesi ve bunun da örgüt performansını artırması için yönetimin bu konuda teşvik edilmesi, iletişim sisteminin kurulması, yönetilmesi, korunması ve geliştirilmesi önerilmektedir.

 

ABSTRACT

Social capital, which includes the intellection and practice of the quality of relations of organization employees with each other, the participation in the work in the beginning and the next processes, development together by sharing knowledge, is one of the important factors in achieving customer satisfaction. Customer satisfaction is achieved through employee satisfaction, loyalty, its effect incresing motivation ensuring continuity, its contribution to organizational processes motivated and learned together with employees, its effects of enhancing operational capabilities. In this study, it is suggested that social capital provides employee motivation and customer satisfaction thanks to operational performance. In this context, in this context, a survey was conducted for managers of 100 information technology companies between november 2018 and january 2019 and data from 224 managers were examined. According to the research findings, it was found that there is no direct relationship between social capital and customer satisfaction, but it has been determined that motivation and operational ability have an interim variable effect on the relationship between social capital and customer satisfaction. At the end of the research, for companies in the IT sector; It was stated that organizational philosophy, climate and cultural environment should be created, employee loyalty and motivation should be provided. In addition, the development of social capital, which will improve organizational performance and encouraging organizational management in this regard and also establishment, management, protection and development of the communication system in the organization are recommended

 
       
 

NO

 11

 

 

BAŞLIK

 

Beş Yıldızlı Otellerde Örgütsel Sinizmin İşletme Performansına Etkisinde Motivasyon Rolünün İncelenmesi

(The Investigation of Motivation Role in the Effect of Organizational Cynicism on the Performance of Five Star Hotels)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT    Dr. Gül YILMAZ

 

 

YIL

 2019

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Turkish Studies International Academic Journals'da makale olarak yayınlanmıştır.

 Turkish Studies International Academic Journals Vol.:14 Issue:2 Year:2019, pp. 629-650

 http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1878713359_34MertG%C3%B6zde-629-650.pdf    

 
 

ÖZET

      

 
  Otel işletmeleri, turizm sektöründe hizmet veren gerek ülke ekonomilerine katkıları gerekse de turist memnuniyeti açısından son derece önem arz eden işletmelerdir. Beş yıldızlı otellerde çalışan personelin hizmet esnasında tutumu misafir memnuniyetinde rol oynamaktadır. Çalışanların motivasyon düzeyi işletmede konaklayan misafirler açısından önemli olduğu kadar işletmenin performansı açısından da önemlidir. Bu çalışmada, örgütsel sinizmin, otel işletmelerinde çalışanlar için olumlu ya da olumsuz tutumlara yol açma nedenleri üzerinde durulacaktır. Örgütsel sinizm, otel işletmelerinde çalışanın otelde çalışmaya devam edip etmeme kararını önemli derecede etkilemektedir. Özellikle diğer işletmelere göre otel işletmelerinde çalışanların, tatil, bayram, yılbaşı gibi özel günlerinde yoğun çalışıyor olmaları çalışma şartları açısından değişik bir durum arz etmektedir. Bu durum, çalışanın motivasyonu üzerinde de etkiler göstermektedir. Çalışmanın amacı beş yıldızlı otellerde her alanda çalışan yönetici ve iş görenlerin örgütsel sinizm düzeylerine yönelik görüşlerini tespit etmek ve performanslarına, motivasyonun etkisinin nasıl olduğunu araştırmaktır. Bu bağlamda, motivasyonun arttırılması için izlenecek yöntemler belirtilmiştir. Araştırma bağlamında, örgütsel sinizmin işletme performansına etkisinde motivasyonun aracı rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu amaçla, 2018 yılında Antalya’da bulunan beş yıldızlı otellerde çalışan kişilere anket uygulanmıştır. Araştırmada 203 kişinin verileri incelenmiştir. Verilerin analizinde Hiyerarşik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Analiz bulguları sonucunda; (1) Örgütsel sinizmin, çalışanların motivasyonunu düşürdüğü, (2) Motivasyonun, işletme performansını artırdığı, (3) Örgütsel sinizmin, işletme performansını azalttığı, (4) Motivasyonun, örgütsel sinizm ve işletme performansı arasındaki ilişkide kısmi ara değişken etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

ABSTRACT

The hotel businesses, which are among the accommodation establishments, both for their contribution to the national economies and for the satisfaction of tourists. The attitude of the staff working in five-star hotels during the service plays a role in guest satisfaction. The motivation level of the employees is important not only for the guests who stay in the company but also for the performance of the company. In this study, organizational cynicism will be emphasized on the reasons of causing positive or negative attitudes for the employees of hotel enterprises. Organizational cynicism has a significant impact on the decision of the employee to continue working at the hotel. In particular, working in the hotel business according to other enterprises, holidays, holidays, Christmas, such as working on special days in terms of working conditions in terms of a different situation. This situation also affects the motivation of the employee. The aim of the study is to determine the opinions of the managers and employees working in all fields in the five star hotels on the levels of organizational cynicism and to investigate their performance, the effect of motivation. In this context, methods to increase motivation are indicated. In the context of the research, it is argued that motivation plays an important role in the effect of organizational cynicism on operational performance. For this purpose, a questionnaire was applied to the people working in five star hotels in Antalya in 2018. The data of 203 people were investigated. Hierarchical Regression Analysis was used to analyze the data. As a result of analysis findings; (1) Organizational cynicism decreases the motivation of employees, (2) Motivation increases business performance, (3) Organizational cynicism decreases business performance, (4) Motivation has been found to have a partial mediate variable effect on the relationship between organizational cynicism and business performance.

 
       
 

NO

 10

 

 

BAŞLIK

 

Örgüt Kültürünün İş Performansına Etkisinde Örgütsel Bağlılığın İncelenmesi

(The Role of Organizational Commitment in The Impact of Organizational Culture on Business Performance)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

 2018

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Business & Management Studies: An International Journal'da makale olarak yayınlanmıştır.

 Business & Management Studies: An International Journal Vol.:6 Issue:3 Year:2018, pp. 420-436

 https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/950.1/939    

 
 

ÖZET

      

 
  Örgüt kültürü, örgütün tüm işlem ve süreçlerine etki etmektedir. İş görenlerin örgüte bağlılıklarının sağlanması ve iş performansını artırması bütün örgütler için önemli bir husustur. Bu araştırma bağlamında, örgüt kültürünün iş performansına etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu amaçla, 2018 yılında, Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren yönetici ve çalışanlara anket uygulanmıştır. Araştırmada 459 kişiden elde edilen veriler incelenmiştir. Analiz sonucunda örgüt kültürünün iş performansına etkisinde örgütsel bağlılığın kısmi aracı rolü olduğu saptanmıştır.

ABSTRACT

Organizational culture influences all processes and procedures. Achieving job loyalties and increasing work performance is an important issue for all organizations. In the context of this research, it is suggested that organizational culture has an intermediary role in the influence of organizational culture on business performance. The survey was administered to managers and employees operating in the banking sector in Turkey in 2018. In this study, data obtained from 459 people were examined. As a result of the analysis, it has been found that organizational commitment has a partial mediator role in the effect of organizational culture on work performance.

 
       
 

NO

 9

 

 

BAŞLIK

 

ABD Başkanlık Sisteminin Stratejik Niteliklerine ve Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Algının Karşılaştırmalı Araştırılması

(US Presidential System of the Quality Perception Towards Strategic and Applicability in Turkey, Comparative Investigation)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT     Prof. Dr. Ali AKDEMİR

 

 

YIL

 2018

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Journal of Social and Humanities Sciences Research Dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

 Journal of Social and Humanities Sciences Research Vol:5, Issue:23, Ağustos 2018, pp. 1254-1283

 http://www.jshsr.org/Makaleler/1831065895_21_2018_5-23.ID489. MERT& AKDEMIR 1254-1283.pdf  

 
 

ÖZET

      

 
  ABD başkanlık sistemi, son yıllarda üzerinde birçok araştırma yapılan bir konu haline gelmiştir. Günümüzde parlamenter sistemin koalisyonlarla ortaya çıkan istikrarsızlıklarına çözüm olarak başkanlık sistemi sunulmaktadır. Bu çalışma, başkanlık sistemi tartışmalarına açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma çerçevesinde, öncelikle sistemin gereği gibi uygulandığı tek ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulaması irdelenmiş olup, başkanlık sisteminin stratejik nitelikleri ortaya konmuş ve Türkiye’de uygulanabilirliği deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla, 2016 yılında, İstanbul’da, devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere anket uygulanmıştır. Araştırmaya 734 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin okudukları üniversite türünün güçlü kurumsal yapı, yasama, yürütme ve yargı arasındaki keskin kuvvetler ayrılığı, güçlü yargı, ABD’de başkanlık sisteminin etkinliğini yönlendiren ABD’ye özgü faktörler, ABD’de erkler ayrılığı ve başkanlık rejiminin Türkiye’de uygulanabilirliği konusundaki görüşlerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda siyasi konulara ilgi duyan üniversite öğrencilerinin; güçlü kurumsal yapı, ABD’de erkler ayrılığı ve güçlü yerel yönetimler konusundaki görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.

ABSTRACT

The US presidential system has become a subject of much research in recent years. Presently, as a solution, the presidential system is presented to instabilities based on coalitions, especially in the parliamentary system. This study aims to clarify the presidential system debates. Within the framework of this study, firstly, the only country that proper implementation of the system application in the United States, were examined is the strategic nature of the presidential system laid down and applicability in Turkey, it has been investigated experimentally. For this purpose, a questionnaire was applied to the students studying at state and foundation universities in Istanbul in 2016. 734 students participated in the survey. As a result, students of the university species they read, strong institutional structure, legislative, sharp separation of powers between the executive and the judiciary, a strong judiciary, while US-specific factors directs the activities of the presidential system in the United States, its applicability in Turkey of separation of powers and the presidential regime in the US, the opinions on the subject differed. At the same time, university students who are interested in political issues; a statistically significant difference was found between the strong institutional structure, the separation of powers in the United States, and their views on strong local governments.

 
       
 

NO

 8

 

 

BAŞLIK

 

Örgütsel Kültürün Kurum İmajı ve Marka Bağlamında Örgütsel Performansa Etkisinin Araştırılması

(The Research for The Effect of Organizational Culture on Organizational Performance in The Context on Organizational  Image and Brand)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT     Dr. Osman YILMAZ

 

 

YIL

 2018

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Journal of Social and Humanities Sciences Research Dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

 Journal of Social and Humanities Sciences Research Vol:5, Issue:23, Ağustos 2018, pp. 1194-1208

 http://www.jshsr.org/Makaleler/1687298995_14_2018_5-23.ID478. Mert_1194-1208.pdf 

 
 

ÖZET

      

 
  Her kurumun paydaşları ile olan ilişkisini etkileyen bir örgüt kültürü vardır. Örgütün iç ve dış paydaşlarının, kurum imajı ve marka hakkındaki algılarını etkileyen temel unsur örgüt kültürüdür.
Örgütsel kültür, marka ve kurumsal imaj kavramları ayrı ayrı çalışılmakla birlikte, karşılıklı etkileşimleri ve örgütsel performansa etkilerini ölçen çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu konuda eksikliği gidermek ve literatüre katkı sağlamak için; örgütsel kültürün markaya kurumsal imaja ve bu kavramların örgütün performansına olan etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, 2018 yılında Adana ve Mersin illerinde bulunan küçük, orta ve büyük ölçekli firma yöneticilerine anket uygulanmıştır. Araştırmaya, 91 firmadan 362 kişi katılmıştır. Araştırma ile örgütsel kültürün, kurum imajı ve marka ile örgütsel performans arasında pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca, kurum imajı ve markanın örgütsel performans ile pozitif ilişkisinin olduğu; kurum imajı ve markanın, örgütsel kültür ve örgütsel performans arasında kısmi ara değişken etkisi olduğu görülmüştür.

ABSTRACT

Ever institution has an organizational culture that effects the relationship with its stakeholders. The basic element that effects perceptions of organizational internal and external stakeholders about the brand is organizational culture.
In addition to that the concepts of organizational culture, brand and corporate image are studied separately, the studies that measures mutual interactions and their effects on organizational performance are limited edition. In order to fill this gap and contribute to the literature, the impact of organizational culture on the brand and corporate image and the impact of these concepts on innovation and quantitative performance of the organization have been tried to be revealed.
For this purpose, in 2018 a questionnaire was applied to the small, medium and large scale company managers in Adana and Mersin. 362 people from 91 firms participated in the survey. By the research, it has been determined that there is a positive relationship between organizational culture and organizational performance, corporate image, the brand. Besides, it has been detected that corporate image and the brand are positively related to organizational performance; corporate image and the brand have partial intermediate variable effect between organizational culture and organizational performance.

 
       
 

NO

 7

 

 

BAŞLIK

 

 ABD Başkanlık Sisteminin Liderlik Boyutunun İncelenmesi

 (Examining the Leadership Dimension of the US Presidency System)

 

 

YAZARLAR

 Prof. Dr. Ali AKDEMİR   Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

 2018

 
 

ALAN

 Management and Strategy

 
 

YAYINLANMA

 

 Journal of Business Research Turk Dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

 Journal of Business Research Turk Cilt:10, Sayı: 2, Haziran 2018, s. 475-498

 http://isarder.org/2018/vol.10_issue.2_article26_full_text.pdf

 
 

ÖZET

    

 
  Son yıllarda ABD başkanlık sistemi, üzerinde birçok araştırma yapılan bir konu haline gelmiştir. Ülkemizde, parlamenter sistem yerine, başkanlık sisteminin getirilmesi konulu tartışmalar olmuştur. Bu süreçte, Türkiye’de başkanlık sisteminin yapısı, yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Bu süreçte, ABD başkanlık sistemi gündeme gelmiştir. Bu araştırma çerçevesinde, ABD başkanlık sistemi, liderlik boyutuyla deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla, 2016 yılında, İstanbul’da, devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere anket uygulanmıştır. Araştırmaya 734 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda, siyasi konulara ilgi duyan üniversite öğrencilerinin; ABD başkanının entelektüel liderliği, ABD başkanının icracı liderliği ve ABD başkanlık sisteminde liderlik algıları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.

ABSTRACT

The US presidential system has become a subject of much research in recent years. Particularly in our country, there have been discussions on the introduction of the presidential system instead of the parliamentary system. In this study, how to have a structure of the presidential system in Turkey, widely discussed and this eventually became the US presidential agenda. Within this research framework, the US presidential system has been experimentally examined in terms of leadership. For this purpose, a questionnaire was applied to students who were studying at state and foundation universities in Istanbul in 2016. 734 students participated in the survey. As a result of the research, university students who are interested in political topics, statistically significant differences were found between US president’s intellectual leadership, US president’s executive leadership and leadership perceptions in the US presidential system.

 
       
 

NO

 6

 

 

BAŞLIK

 

 Examination of Effect of Organizational Emotional Memory on Organizational Learning and Firm Performance

 (Kurumsal Duygusal Hafızanın Örgütsel Öğrenme ve Firma Performansına Etkisinin Araştırılması)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

 2018

 

 

ALAN

 Management and Strategy

 

 

YAYINLANMA

 

 The Journal of Academic Social Science'da makale olarak yayınlanmıştır.

 The Journal of Academic Social Science Yıl:6, Sayı: 72, Haziran 2018, s. 313-338

 http://www.asosjournal.com/Makaleler/977355947_13810%20G%C3%B6zde%20MERT.pdf

 

 

ÖZET

 

 

 

There are previous studies in the management literature on the idea that organiza-tional emotional memory is the emotional part of organizational memory and influ-ences firm innovativeness. In this study, the effects of organizational emotional memory on organizational learning and firm performance were examined. For this purpose, a survey was applied to managers of medium and large scale firms in Is-tanbul and Kocaeli provinces in Turkey in 2018. 622 people from 138 firms partic-ipated in the survey. The research found that there is a positive relationship be-tween level, dissemination, storage dimensions of organizational emotional memory and organizational learning and firm performance. In addition, (a) there is a positive correlation between organizational learning and firm performance, (b) it is determined that the organizational learning has a mediating variable effect on the relation between the level, dissemination dimensions of organizational emotional memory and firm performance.

 

 

 

 

 

NO

 5

 

 

BAŞLIK

 

 Bilgi Paylaşımı Ortamında Sosyal Sermayenin Firma Performansına Etkisi

 (The Impacts of Social Capital on Firm Performance in The Situation of Sharing Knowledge)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

 2016

 

 

ALAN

 Bilgi Yönetimi

 

 

YAYINLANMA

 

 8-9 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi İSTANBUL- TÜRKİYE'de yapılan Yönetim Bilimleri Sempozyumunda Gözde MERT tarafından sunulmuştur. Sempozyum bildiri kitabında yayınlanmıştır.

 

 

ÖZET

 

 

 

İşletmeler, mal ve/veya hizmet üretirler. İşletmeler, bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere, çeşitli kaynakları kullanırlar. Kaynak, kullanımının önemli olması kadar, bu kaynakların akılcı olarak kullanımı, verimlilik açısından da çok önemlidir. Çeşitli ve gelişmiş kaynaklara sahip olmak, rekabetçi avantajı elde etmekte yeterli değildir. Bu kaynakların, akılcı kullanımı yanında çalışanların bilgiyi paylaşmasının da önemi oldukça fazladır.

 

Bu çalışma ile sosyal sermayenin, firma performansına olan etkisi yanında, bilgi paylaşımının, aracılık rolü araştırılmıştır. Çalışmada, değişkenler arası ilişkiler ve etkileri, yapısal eşitlik modeli kullanılarak ortaya konulmuştur.

 

 

 

 

 

NO

 4

 

 

BAŞLIK

 

 Seyahat Acentalarında Teknolojik Pazarlamanın Satış Üzerine Etkisi

(The Effects of Technological Marketing, on Sales in Travel Agency)

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

 2016

 

 

ALAN

 Pazarlama Yönetimi

 

 

YAYINLANMA

 

 İstanbul Üniversitesi tarafından, 26-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında İSTANBUL'da düzenlenen; 15. Ulusal İşletmecilik Kongresinde (UİK) Gözde MERT tarafından sunulmuştur. Kongre bildiri kitabında yayınlanmıştır.

 

 

ÖZET

 

 

  Değişen çevre koşulları ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, rekabete, küresel bir boyut kazandırmaktadır. Bu durum, seyahat acentelerinin pazarlama faaliyetlerinin başarısını ve devamlılıklarını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla, seyahat acentelerinin ayakta kalabilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin başarıya ulaşması için, doğru pazarlama stratejileri geliştirmek ve uygulamak bir zorunluluk haline gelmiştir. Sunulan hizmetlerin işletmeler arasında benzer nitelikleri taşıması nedeniyle; seyahat acenteleri, hizmetlerin satışı sürecinde farklılık sunarak, talep yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu noktada ise, satışların artırılmasında etkili bir yöntem olan teknolojik pazarlama, seyahat acenteleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Böylece, seyahat acenteleri, turizm pazarından aldıkları payı artırmak için, teknolojik pazarlama faaliyetlerini uygulamaktadırlar.

Bu çalışmada, teknolojik pazarlama ve teknolojik pazarlama yöntemlerine değinilmiş, seyahat acentelerinde teknolojik pazarlamanın önemi araştırılmış ve İstanbul’da bulunan A grubu seyahat acentelerinde, teknolojik pazarlamanın, satış üzerine etkisi incelenmiştir. Veriler anket yöntemiyle toplanmış ve anket verilerinin analizinde, SPSS v23 paket programından yararlanılmıştır. Sonuçlar; literatür taraması yoluyla ve elde edilen analiz bulguları doğrultusunda yorumlanmıştır.

 

 

  

 

 

NO

 3

 

BAŞLIK

 Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Davranışları ve Firma Performansına Üzerine Etkileri: Teori ve Bir Uygulama

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

 2012

 

 

ALAN

 Tüketici Davranışları (İşletme ve Yönetim)

 

 

YAYINLANMA

 

 

 

 

 

 1. 5-6 EKİM 2012 tarihinde KUŞADASI - TÜRKİYE'de yapılan 5. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı'nda Gözde MERT tarafından sunulmuştur.

 

 2. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi'nde makale olarak yayınlanmıştır.

 Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt:4 Sayı:1 Sayfa:117-129

 http://www.sosbilko.net/dergi_YBD/arsiv/2012_1/gozdemert1.pdf

 

 

ÖZET

   

 

 

 Bu çalışmanın amacı, sosyal pazarlama uygulamalarının, tüketicilerin satın alma davranışlarında ve firma performansı üzerinde etkili olup olmadığını ölçmektir. Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, 15 Mart – 30 Nisan 2012 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilmiştir. İnternet üzerinde yapılan ankete, 560 kişi katılmıştır. Anket verileri SPSS v15.0 programı ile değerlendirilmiştir. Veri ve bilgilerin analizinde; faktör, güvenilirlik ve korelasyon analizleri ile ortalama ve yüzde hesaplamaları uygulanmıştır. Anlamlılık p<0,01 düzeyinde değerlendirilmiştir.

 

Araştırma sonucunda, sosyal pazarlama faaliyetlerinin, çalışanların verimliliğini ve işletme performansını olumlu yönde etkilediğini, işletmenin piyasada   rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağladığı tespit edilmiştir. Uygulanan sosyal pazarlama faaliyetleri nedeniyle, müşterilerin bu firmaları tercih etkileri,  marka bilinirliğini olumlu yönde etkilediği ve işletmenin içinde bulunduğu sektörde markanın akla gelme oranını artırdığı, müşteri sadakati sağladığı ve  tüketicilere markayı tanıttığı belirlenmiştir. Araştırma sonunda; işletmelere, sosyal pazarlama faaliyetlerine gerekli zamanı, bütçeyi ve yetenekli işgücünü etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, içinde  bulundukları topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini, sosyal pazarlama faaliyetlerini gereksiz bir masraf olarak değil, uzun vadeli stratejik  bir yatırım aracı olarak görmeleri konularında öneriler sunulmuştur.

 

 

 

 

 

NO

 2

 

BAŞLIK

 İnternet Üzerindeki Alışverişlerde, Alıcının Duygu ve Beklentilerinin, Satış Üzerine Etkileri

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT

 

 

YIL

 2012

 

 

ALAN

 E-Ticarette Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi)

 

 

YAYINLANMA

 

 

 

 

 1. 5-6 EKİM 2012 tarihinde KUŞADASI - TÜRKİYE'de yapılan 5. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı'nda Gözde MERT tarafından sunulmuştur.

 2. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi'nde makale olarak yayınlanmıştır.

 Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt:4 Sayı:2 Sayfa:81-94

 http://www.sosbilko.net/dergi_YBD/arsiv/2012_2/gozde_mert2

 

 

ÖZET

   

 

 

Bu çalışmanın amacı, on-line alışverişlerde; tüketici duygularının etkisini incelemek ve tüketicilerin fayda algılamaları ile alışveriş yapma sıklığı arasında bir  ilişki olup–olmadığını belirlemektir. Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, 01 Ocak – 31 Mart 2012 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilmiştir. İnternet üzerinde yapılan  ankete, 715 alıcı katılmıştır. Anket verileri SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Veri ve bilgilerin analizinde; faktör ve güvenilirlik analizi, frekans dağılımları ve korelasyon analizi yapılmıştır. Anlamlılık p<0,01 düzeyinde değerlendirilmiştir.

 

Araştırma sonucunda, tüketici duygularının on-line alışveriş sürecini etkilediği saptanmıştır. Tüketicilerin fayda beklentileri ile on-line alışveriş sıklığı ve miktarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Tüketiciler alışveriş kararlarını, anlık duygularına göre vermektedirler. Merak ve eğlence duyguları, on-line  alışverişte  en çok hissedilen duygulardır. Araştırma sonunda; işletmelere, web sitelerinin yüksek güvenlikli olması, işlemlerin basit ve sade olması, alıcıların on-line alışveriş beklentileri ve bu  beklentileri ortaya çıkartan psikolojik faktörleri bilmeleri konularında öneriler sunulmuştur.

 

 

 

 

 

NO

 1

 

BAŞLIK

 

 Innovative Practices in Public Hospitals Operating in The Istanbul Region and a Research Staff to Identify Ideas About Innovation

 

 

YAZARLAR

 Dr. Gözde MERT (3 Yazarlı)

 

 

YIL

 2011

 

 

ALAN

 Innovation

 

 

YAYINLANMA

 17-19 KASIM 2011 tarihinde BELEK - TÜRKİYE'de yapılan 5. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi'nde  sunulmuştur.

 

 

ÖZET

 

 

 

The new economic conditions which came to agenda with the process of globalization for obtaining competitive advantage forced the firms to be dependent to the innovativeness and differentiation. In this framework, the firms in order to gain more competitive advantage have formed the new processes of  innovativenessin both private and public sector. In this study, after briefly stating the main definitions and types of innovation, innovation in Turkey, innovation  in publicsector and health sector, a research was done by using test techniques. The goal of this research is to determine the awareness level of staff  who works  in Training Research Hospitals as a high-level manager and staff and to analyse the effects of this awareness on hospital innovativenes.

 

Innovation has vital importance for health sector. The improvements and innovations in health sector effect human health and quality of life directly. Firms should give priority to provide innovative conditions.